Ordnar och tempel

Tempel

och tro


Mer om templet och präster

Viktigt för dig som ska spela präst eller arkipilagier från överklassen.


Präster

Templets präster finns spridda i hela den kända världen. I Arkipelagen och i Sommermark. Finns det gott om tempel och präster. Uppe i Kargaland finns enstaka missionsstationer och på Miraktervidderna blott ensamma missionärer. Präster är i de flesta fall svurna att tjäna alla sex gudar även om de personligen kan ha favoriter. 


Prästerna känns igen på att de ofta bär långa klädnader som når hela vägen ned till fötterna, mask för ansiktet vid ceremonier och kläder eller smycken med templets symbol - den tvådelade flamman.

Templet har en tydlig hierarki och styrs från Huvudtemplet i Vizany. Även om templet är en enhet som i teorin jobbar tillsammans så är det inte ovanligt med maktkamper mellan olika ambitiösa präster, speciellt bland Arkipilagens stora tempel. Inom Templet finns flera olika nivåer med många olika titlar, bland vanligt folk så är det dock vanligt att alla präster oavsett rang tilltalas med moder, fader, eller parente.


Clericus Adept – En ung student som studerar för att en dag bli en fullvärdig.

Clericus – En fullvärdig präst, som exempelvis kan styra ett mindre kapell i en by eller ta hand om någon speciell uppgift, t.ex. musiken eller biblioteket, i en större tempelkatedral. Få Sommermarkare når högre än denna nivå.

Magus – Ett tillägg som visar att Prästen är kunnig i kyrkans magiska och mystiska konster. En Clericus Magus är alltså en fullvärdig präst som kan använda vrital för att genomföra cermonier. Långt ifrån alla präster kan detta.

Magister Clericus – En präst som är föreståndare för ett stort tempel där många präster och adepter arbetar. En vanlig präst kan upphöjas till Magister av en Maestro Clericus om det finns en ledig plats vid något större tempel. Ofta är det en snårig process där mutor och utpressning förekommer.

Maestro Clericus – En präst som styr över alla tempel i ett specifikt område, det kan jämföras med en biskop. Totalt finns ett knappt hundratal Meastro Clericus. De utses av de sex Grand Maestro Clericus, men ofta vill lokala makthavare vara med och säga sitt också.

Grand Meastro Clericus – De sex präster som styr hela templet har denna titel. De sitter i ett råd, kallat consiliet, i huvudtemplet i Vizany. En ny utses bara när en gammal har dött och då samlas alla präster som har rangen Maestro Clericus för att rösta vem av dem som ska få fylla den tomma platsen.


Ordnarna

Utöver det rena prästväsendet så finns det en uppsjö av olika ordnar bland Arkipilagiens städer och till viss del i Sommermarks köpingar. De flesta ordnar inriktar sig på dyrkan av en av de sex gudarna. Dess medlemmar erkänner och respektera självklart de andra gudarna men lägger sitt fokus på en av dem.

De två mest kända ordnarna är antagligen Venandiordern som jagar kättare och är knuten till Rättskipparen, och Exitiumordern som söker försvunnen kunskap för templets räkning och är knuten till Kunskaparen. Men det finns otaliga ordnar med läkekunniga som hänger sig till Föderskan, tiggare som dyrkar Vandraren, sjungande troende som vördar Skalden och tempelbyggare som visar sin kärlek för Tjänaren.


Det finns även ordnar som bara till namnet är religiösa men som snarare används för att knyta kontakter och stärka sitt inflytande. Exempelvis Aurumordern som är knuten till Tjänaren och driver bankväsende och hjälper sina medlemmar att flytta pengar mellan olika städer. Eller Canus Honorumordern som håller storslagna fester i Skaldens ära där de rika och mäktiga kan lära känna andra rika och mäktiga.

Vissa ordnar drivs i klosterform så att medlemmarna bor ihop medan andra ordnars medlemmar antingen lever vanliga liv på sidan av eller reser land och rike runt. De flesta ordnar har dock någon form av kapitelhus där medlemmarna kan träffas för mässor och möten.

Inom ordensväsendet finns också ett flertal olika grader:


Solitär Adept – En (ofta ung student) som försöker bli medlem i ordern.

Solitär – En fullvärdig medlem i ordern.

Solitär Clericus – En fullvärdig medlem i ordern som dessutom är prästvigd och har samma skyldigheter och rättigheter som vanliga präster. Solitära präster får dock sällan förestå kapell då man tänker att kapell bör förestås av präster som hyllar alla gudarna lika.

Magus – Ett tillägg för att vissa att solitären behärskar de magiska och mystiska  konsterna.

Princep Solitär – En solitär som leder ett kapitelhus eller ett kloster. Har ofta möjlighet att beordra andra lägre medlemmar i ordern.

Grand Princep Solitär – En solitär som leder en hel ordern. De mäktigaste Grand Princepsolitärerna, exempelvis de för Venandiordern eller för Exitiumordern är mycket mäktiga och kan tävla med templets sex Grand Meastros i inflytande.


Tempel

Det finns tusentals tempel till de sex gudarna. I små byar i Sommermark är templen ofta små. Ibland bara små timmerstugor som inretts med altare och altartavlor. I städerna i Arkipilagien finns gigantiska tempel katedraler av sten. Templen kallas ibland kort och gott tempel, ibland kyrkor, kapell eller katedraler.

I ett tempel ska alla sex gudar finnas representerade och en präst bör finnas för att ta hand om templet.

Utöver dessa tempel som helgats till alla gudarna är det vanligt med små helgedomar som riktats mot någon speciell gud. Dessa kan vara små altare i de troendes hem, nischer med gudabilder i städernas gränder eller låga byggnader längst med landsvägen eller ute i ödemarken där underverk utspelat sig eller helgon gjort någonting speciellt.


Bön, offer och mässa

De troende är välkomna att besöka templet för att be och lämna offergåvor när det passar dem. Ofta kommer och går folk som de passar dem.

Men vid speciella högtider samlas de troende i templet för att fira mässa tillsammans. Vid dessa mässor brukar prästen bestänka besökarna med helgat vatten eller helgad aska. I templet brukar de troende stå upp. Prästen läser ur texterna eller berättar någon historia. De troende sjunger ofta tillsammans, gärna den populära hymnen ”Gudarna give mig” (denna finns under fliken SÅNGBOKhär på hemsidan). Sedan får deltagarna en och en komma fram och knäfalla för att bestrykas i pannan med helgad olja eller helgad aska. Mässan avslutas sedan med att prästen förrättar ett offer till samtliga gudar och därefter får de troende lämna sina offer till de gudar de vill.


Texter

Den viktigaste texten är den korta bok som kallas för Verba Veritas, eller Sanningens Ord. Den beskriver gudarna, vad som händer efter döden, de viktigaste reglerna inom tron och grundläggande teologi. Det är ur denna text prästerna ofta läser vid mässor.

Bortsett från Verba Veritas, som är den viktigaste texten, så finns det hundratals andra texter som beskriver olika helgons liv, är fyllda med lovsånger eller tolkar Verba Veritas ibland svåra stycken. Dessa texter kallas för Maxima Libra eller den stora boken.